Monthly Archives: October 2018

Accountant Wanted

Đồng nghiệp tương lai ơi, bọn mình đang cần gấp (không phải về mặt thời gian) một nam thanh hoặc nữ tú có khả năng hơn bọn mình về khoản “tính tính toán toán” để chễm chệ ngồi ở vị trí “Kế toán Nội bộ” của Công ty Bên mình được cái là mảng kế